قیمت سنسور گاز LEED در اوکراین

دانشجویان ارشد برق علوم و تحقيقات سيرجان | فروردین ۱۳۹۲

شمس اردکانی مشکل اساسی استفاده از انرژی های پاک و ارزان در ایران را پایین تربودن قیمت انرژی فسیلی از قبیل نفت و گاز از قیمت های جهانی عنوان کرد و گفت: این موجب می شود استفاده از انرژی خورشیدی با تبعیض مواجه شود.

Get Price

Chat With WhatsApp

دانشجویان ارشد برق علوم و تحقيقات سيرجان | فروردین ۱۳۹۲

شمس اردکانی مشکل اساسی استفاده از انرژی های پاک و ارزان در ایران را پایین تربودن قیمت انرژی فسیلی از قبیل نفت و گاز از قیمت های جهانی عنوان کرد و گفت: این موجب می شود استفاده از انرژی خورشیدی با تبعیض مواجه شود.

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us